• Catégories

  • Archives

Ny fitiavana

Hiova fijery kely angamba isika amin’ity sehatra iray izay efa fantatry ny besinimaro ity. Amin’ny ankapobeny  dia mizara sehatra maromaro ny antsoina hoe fitiavana fa ny fitiavana eo amin’ny olon-droa no ho resahina eto.

Ah, l’amour!

Isan’ny zavatra iray tena goavana miseho eo amin’ny fiainantsika ny antsoina hoe fitiavana indrindra rehefa tonga eo amin’ny fotoana hitsiriany izy, izany hoe ankehitriny dia manomboka eo amin’ny faha 13 taona eo izany, indraindray aza angamba mety ho lasa aloha?. Tsy fantatra. Maro ny zavatra ateraky ny antsoina hoe « fitiavana », ary ny matetika mpiseho no ho jerentsika eto aloha. Mety hisy ny fanontaniana manitikitika ny saintsika hoe inona no ilazana izany satria samy manana ny fiainany ny tsirairay ary efa samy nandalo izany ny tanora rehetra, marina izany saingy mety mba hisy azo saintsainina ihany angamba izay ho lazaina eto.

Ny fitiavana dia amin’ny fotoana tsy ampoizina no isehoany,indraindray mety ho eny an-dalambe, mety ho eny an-tsena,… n’aiza n’aiza rehefa mety toerana andehanana dia mety isehoany avokoa. tsy ho lava resaka amin’izay toerana isehoany angamba isika fa ny votoatiny no jerena. Indraindray dia toa lasa kilalao ny fitiavana ho an’ireo zatra manao izany, fa misy kosa anefa ireo tena tia, ny tena tia eto dia fitiavana matotra, mahay mandanjalanja ny tokony hatao.

Ny tena fitia dia miankina amin’ny fanehoan’ny tsirairay azy, saingy kosa misy zavatra maromaro izay tokony tsy ho adino rehefa mitia olona iray ianao: ny fahamatorana, ny fahatokisana, ny fanehoam-pitiavana, ny faharetana, ny fandeferana, « fidelité » sy ny maro hafa mety tsy ho voatanisa. Matetika dia tena miroborobo fatratra ny fitiavana eo amin’ny fiandohany ary tena mamaivay mihitsy, ary rehefa tena tafalatsaka ao am-po izy io dia toa mamy ery ny miaina, sa tsy izany?Toy ny zavatra ny zavatra rehetra anefa dia misy farany avokoa, tsy ny fitiavana no lazaiko hoe misy farany fa ny fomba fisehony, mety mihena miandalana izy nefa koa mety hitombo avo roa heny arakaraky ny tsirairay. Mazàna dia toa lasa famoizam-po indraindray ny hiafarany rehefa tsy voahaja na dia ny iray amin’ireo kely izay voalaza ireo fotsiny aza, ary dia tena mampalahelo ny fisehony eo amin’ny tanora sasany, mety efa maro angamba ny gazety milaza fa misy tovolahy na tovovavy namono tena etsy sy eroa. Tsy vahaolana ry zareo ny famonoan-tena, dia hahalany firy eo anefa e, gratos ny fitiavana fa tsy vidiana koa mahaiza mandanjalanja izay tokony hatao. Raha iray no tsy tia folo no manantona.

Amin’ireo izay zatra mpilalao hanenina ireny f’aza matahotra,ny tiako lazaina eto dia ny mampirafy, ny mapijaly sns…. Asa aloha na be loatra ny azy ny fitiavany ka tsy zakan’olona iray no mahatonga azy ireo hitady hafa atao fanampiny fa dia maro no diso fanantenana ka lasa manaonao foana. araka ny voalaza tery aloha dia tsy maintsy hisy farany ny zavatra rehetra, tsy maintsy hivaly amin’izy ireo ny zavatra ataony. Tsy hoe manozona akory fa mba mampitandrina fotsiny e!

 Dia mahereza ry zareo a, ny nenina tsy eo aloha hananatra fa aoriana handatsa, am-bava homana am-po mieritreritra e!

AHOANA NY REVIN’NY TANORA ETO MADAGASIKARA?

Amin’izao fotoana izao, arakaraky ny fivoatran’ny teknolojia eto Madagasikara dia tsara ny mampahafantatra antsika ny fivoatran’ny fialambolin’ny tanora. Ho jeretsika kely eto angamba ny fisehon’izany eo amin’ny karazan’ireo tanora roa misongadina amin’ny ankapobeny, dia ny tanora ambanivohitra sy ny tanora an- drenivohitra.

Matetika dia miainga amin’ny fomba fitaizan’ireo Ray aman-dreny sy ny fahefan’izy ireo ihany koa no ahafahan’ireo tanora mampivoatra tsikelikely ny fialambolin’izy ireo. Aoka anefa hazava fa tsy mitovy velively ny revin’ireo tanora eny ambanivolo sy ny andrenivohitra. Na dia efa tafiditra amin’ny taonjato faha XXI aza isika dia mbola misy hatrany ny mitana ny fomban-drazana.

Ho jerentsika aloha ny fomba fiaimpiainan’ireo tanora eny ambanivolo, tsy dia misy anefa izany fa noho ny tsy fahampian’ny fivoarana firy loatra dia mirona any amin’ny fanambadiana alohan’ny fotoana ry zareo,hany ka tsy dia misy firy  izany atao hoe revy ankoatran’ny fanatanjahatena toy ny baolina, ny fahitalavitra…Tsy dia ampy revy ry zareo ny eny ambanivolo à!

Ny eto andrenivohitra indray dia iaraha-mahita, miankina amin’ny fahefan’ny tsirairay anefa, fa amin’izao fotoana izao dia toa mirona any amin’ny fivoahana amin’ireny alim-pandihizana ireny ny tanora, ny fiaraha-manala azy eny ankalamanjana akoatran’ireo manan-katao toy ny miditra casino sns…. Na dia izany aza anefa dia tsy ambaninjavatra ny fiompanana be dia be any amin’ny finday sy ny aterineto, ireo dia isan’ny tena ankafizin’ny tanora eto madagasikara eny fa na dia ireo efa mahazoazo taona aza.

Raha fehezina izay rehetra izay dia efa tsy tara amin’ny fivoaran’ny teknolojia ny tanora malagasy,efa maharaka tsara ny revin-dry zareo vahiny isika e tsara saingy misy maharatsy azy ihany anefa satria indraindray variana loatra amin’ny revy ireo tanora sasany ka tsy mahatojo fianarana hatramin’ny farany. Tsara ny revy ry zareo fa ny tafahoatra tsy mety! Kozy e!